من یوسف راه تو ام

افتاده به چاهِ تو ام

ارزان مفروشم

پیش ِ تو خموشم اگر

چون بادهء کهنه دگر

افتاده ز جوشم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط anonymous  |